Filmska i TV produkcija utiču na klimatske promene

Razbuktala filmska i TV produkcija sve više da ima negativne uticaje na životnu sredinu. Prema novom istraživanju Univerziteta Vorvik i Univerziteta u Kembridžu koje se bavilo ovom temom, jedan holivudski film stvara oko 3.000 tona ugljenika, što je ekvivalent vožnji oko sveta skoro 300 puta.
klimatske promene

Sa rastom usluga striminga, u kombinaciji sa obimnijom i skupljom TV produkcijom i međunarodnim putovanjima, uticaj na životnu sredinu stvaranja naših omiljenih programa izaziva kod istraživača veliku zabrinutost. Rad istražuje rastuću infrastrukturu koja intenzivno emituje ugljenik, ima visoku energetsku potrošnju i proizvodi značajne količine otpada tokom snimanja filmova.

Novi izveštaj, Održiva digitalizacija: obezbeđivanje održive digitalne budućnosti za film i televiziju Ujedinjenog Kraljevstva, pripremljen od strane dr Pietaria Kaapa, direktora Centra za kulturnu i medijsku politiku Univerziteta u Vorviku i Hantera Vona, višeg naučnog saradnika na Univerzitetu iz Kembridža, navodi koje digitalne prakse treba primeniti za ekološki i društveno održivo snimanje filmova.

Dr Pietari Kaapa navodi da: „Filmski i TV studiji jesu do sada uveli neke održive prakse kao što su digitalno snimanje, LED osvetljenje i prelazak na elektronske dokumente, ali ova rešenja mogu da donesu značajnu promenu samo ako se pored toga dogodi veći pomak. Sa usponom kulture onlajn striminga, uređaji i tehnološke infrastrukture takođe treba da se prilagode kako bi smanjili dubok uticaj na životnu sredinu.”

“Naš predlog je da usvojimo održivu digitalizaciju, ali to zahteva promene koje će smanjiti oslanjanje na prakse kao što su rudarstvo metala i odlaganje e-otpada u zemljama sa nižim prihodima. Izveštaj navodi tri preporuke koje sektor i vlada treba da razmotre kako bi produkcijski studiji mogli napredovati na društveno i ekološki odgovoran način.”

Date preporuke su:

Filmska i televizijska industrija bi trebalo da sprovode procene životnog ciklusa i politike zaštite životne sredine koje se kreću ka održivoj digitalizaciji. Ovo bi moglo uključiti procenu upotrebljenih materijala i očekivanog životnog veka infrastrukture i delova kako bi se zamena i otpad sveli na minimum.

Filmska i televizijska industrija treba da razviju Povelju o održivom digitalnom radu kako bi se poboljšala društvena održivost i zaštita rada od pretnji povećane digitalizacije radnog mesta. Ovo može uključiti prakse kao što je procena zajednice kako bi se garantovalo da izgradnja i korišćenje digitalne infrastrukture u studijima i na lokaciji ne nanose nesrazmerno štetu već marginalizovanim zajednicama.

I na kraju, preporuka da industrija i donosioci odluka rade zajedno na smanjenju zavisnosti od fosilnih goriva u snimanju filmova i podstaknu studije da daju prednost korišćenju obnovljive energije gde god je to moguće.

Foto: Image by Photo Mix from Pixabay

PODELITE
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Share

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin