Svake druge subote u maju obeležava se Svetski dan fer trgovine

World Fair Trade Day, odnosno Svetski dan fer trgovine je globalni događaj koji se obeležava svake godine, druge subote maja. To je prilika da se svi podsetimo sveta u kome trgovina i proizvodnja doprinose podršci malim poljoprivrednicima, proizvođačima i njihovim porodicama, negujući zdrave i održive zajednice i očuvanu životnu sredinu i biodiverzitet širom sveta.

Ove godine tema Svetskog dana fer trgovine je Climate Justice (pravda za klimu). Klimatske promene se dešavaju sada i već utiču na zajednice i živote. Suočavanje sa klimatskom krizom nije samo ekološka neophodnost, već i pitanje socijalne pravde i pitanje opstanka za one koji su najteže pogođeni ekstremnim posledicama klimatskih promena.Cilj klimatske pravde je da pruži pravedna, inkluzivna i održiva rešenja za ljude koji pate od posledica klimatske krize.

Na koji način fer trgovina doprinosi borbi protiv klimatskih promena i boljem položaju lokalnih zajednica? Praćenjem 10 principa fer trgovine garantuje se da su ljudi i planeta na prvom mestu. Svetska organizacija za fer trgovinu (World Fair Trade Organization, WFTO) zadužena je da vrši verifikaciju i praćenje kako bi se osiguralo da se ovi principi poštuju.

Princip 1 – Stvaranje mogućnosti za ekonomski ugrožene proizvođače
Smanjenje siromaštva kroz trgovinu jedan je od ključnih efekata koji se želi postići praćenjem ovog principa. Entitet koji posluje u skladu sa principima fer trgovine podržava marginalizovane male proizvođače, bilo da se radi o nezavisnim porodičnim preduzećima, ili onim grupisanim u udruženja ili zadruge. Nastoji se da im se omogući da umesto nesigurnih prihoda i siromaštva pređu u ekonomsku samostalnost i vlasništvo nad biznisom.

Princip 2 – Transparentnost i odgovornost
Entitet koji posluje u skladu sa principima fer trgovine je transparentan u upravljanju i komercijalnim odnosima. Odgovoran je svim svojim zainteresovanim stranama i poštuje osetljivost i poverljivost dostavljenih komercijalnih informacija. Pored toga, pronalazi odgovarajuće, participativne načine da uključi zaposlene i proizvođače u svoje procese donošenja odluka i osigurava da su relevantne informacije pružene svim njegovim trgovinskim partnerima.

Princip 3 – Prakse fer trgovine
Trgovina u skladu sa ovim principom podrazumeva brigu za socijalno, ekonomsko i ekološko blagostanje marginalizovanih malih proizvođača i ne maksimizira profit na njihov račun, odgovorno i profesionalno ispunjava svoje obaveze na vreme. Dobavljači poštuju ugovore i isporučuju proizvode na vreme i željenog kvaliteta i specifikacija. Kupci proizvoda fer trgovine, uviđajući finansijske nedostatke sa kojima se suočavaju proizvođači i dobavljači ovih proizvoda, osiguravaju da se narudžbe plaćaju po prijemu dokumenata ili prema međusobnom dogovoru. Kupci se konsultuju sa dobavljačima pre nego što otkažu ili odbiju porudžbine. Kada se porudžbine otkazuju bez krivice proizvođača ili dobavljača, garantuje se odgovarajuća nadoknada za već obavljeni posao. Dobavljači i proizvođači se konsultuju sa kupcima ako postoji problem sa isporukom i obezbeđuju nadoknadu kada isporučene količine i kvalitet ne odgovaraju ugovorenim. Prednost se daje održavanju dugoročnih odnosa zasnovanih na solidarnosti, poverenju i međusobnom poštovanju koji doprinose promociji i rastu fer trgovine. Saradnja se uspostavlja sa drugima koji poštuju principe fer trgovine i izbegava se nelojalna konkurenciju. Prepoznaje se, promoviše i štiti kulturni identitet i tradicionalne veštine malih proizvođača koje se ogledaju u njihovom zanatskom dizajnu, prehrambenim proizvodima i drugim srodnim uslugama.

Princip 4 – Fer plaćanja
Fer plaćanja su ona u kojima su svi međusobno pregovarali i usaglasili se kroz kontinuirani dijalog i učešće, pri čemu se obezbeđuje pravična plata proizvođačima, koja je održiva sa stanovišta tržišta, uzimajući u obzir princip jednake plate za jednak rad od strane žene i muškarca. Cilj je uvek isplata minimalno neophodnih primanja u skladu sa lokalnim uslovima za život. Fer plaćanje obuhvata fer cene, fer plate i lokalnih minimalno neophodnih primanja. Fer cena se slobodno pregovara kroz dijalog između kupca i prodavca i zasniva se na transparentnom određivanju cene. U nju su uključeni fer plata i pravičan profit. Fer cene obezbeđuju pravičan udeo u konačnoj ceni za svakog učesnika u lancu snabdevanja. Fer plata je pravična, slobodno i obostrano dogovorena plata i podrazumeva minimum isplatu najmanje minimalno neophodnih primanja za noramalan život u lokalnim uslovima. Minimalno neophodna primanja za normalan život su naknada koju radnik prima za radnu nedelju (ne više od 48 sati) pri čemu ima dovoljno da obezbedi pristojan životni standard za radnika i njegovu porodicu. Elementi pristojnog životnog standarda uključuju hranu, vodu, stanovanje, obrazovanje, zdravstvenu zaštitu, transport, odeću i druge osnovne potrebe, uključujući i dodatke za neočekivane događaje.

Princip 5 – Bez rada dece i rada na silu
Obavezno je pridržavati se Konvenciji UN o pravima deteta i nacionalnog/lokalnog zakona o zapošljavanju dece. Organizacija osigurava da nema prinudnog rada u njenoj radnoj snazi i/ili članovima ili domaćim radnicima.Kupovinom proizvoda iz fer trgovine, bilo od grupe proizvođača direktno ili preko posrednika, obezbeđuje se da se u proizvodnji ne koristi prinudni rad i da se proizvođač pridržava Konvencije UN o pravima deteta i nacionalnog/lokalnog zakona o zapošljavanju dece.

Princip 6 – Posvećenost nediskriminaciji, rodnoj ravnopravnosti i ekonomskom osnaživanju žena i slobodi udruživanja
Nije dozvoljena nikakva diskriminacija prilikom zapošljavanja, plaćanja, obučavanja, unapređenja, prestanka rada ili penzionisanja na osnovu rase, kaste, nacionalnog porekla, vere, invaliditeta, pola, seksualne orijentacije, članstva u sindikatu, političke pripadnosti, HIV/AIDS statusa ili starosti.
Mora postojati jasna politika i plan za promovisanje rodne ravnopravnosti koji osiguravaju da žene kao i muškarci imaju mogućnost da dobiju pristup resursima koji su im potrebni da bi bili produktivni, kao i mogućnost da utiču na širu politiku, odlučivanje i institucionalno okruženje koje utiče na njihovu mogućnost sticanja sredstava za život. Pravila i politike dozvoljavaju i omogućavaju ženama da postanu aktivni članovi organizacije po sopstvenom pravu i da zauzmu liderske pozicije u upravljačkoj strukturi bez obzira na status žena u vezi sa vlasništvom imovine. Tamo gde su žene zaposlene, čak i kada je u pitanju neformalno zapošljavanje, one dobijaju jednaku platu za jednak rad. Priznaju se puna prava žena na zapošljavanje i omogućeno je da žene dobiju svoje pune zakonske beneficije pri zapošljavanju. Uvek se vodi računa o posebnim zdravstvenim i bezbednosnim potrebama trudnica i dojilja.
Entitet koji posluje u skladu sa principima fer trgovine poštuje pravo svih zaposlenih da osnivaju i pridružuju se sindikatima po svom izboru i da kolektivno pregovaraju. Tamo gde je pravo na učlanjenje u sindikat i kolektivno pregovaranje ograničeno zakonom i/ili političkim okruženjem, omogućiće se sredstva nezavisnog i slobodnog udruživanja i pregovaranja za zaposlene. Osigurava se da predstavnici zaposlenih ne budu predmet diskriminacije na radnom mestu.

Princip 7 – Adekvatni uslovi rada
Obezbeđeno je bezbedno i zdravo radno okruženje za zaposlene i/ili članove. Neophodno je da postoji usklađenost, u najmanju ruku, sa nacionalnim i lokalnim zakonima i konvencijama Međunareodne organizacije rada o zdravlju i bezbednosti. Radno vreme i uslovi za zaposlene i/ili članove (i sve radnike kod kuće) su u skladu sa uslovima utvrđenim nacionalnim i lokalnim zakonima i konvencijama MOR-a.
Entiteti koji posluju u skladu sa principima fer trgovine su svesni zdravstvenih i bezbednosnih uslova kod proizvođača od kojih kupuju. Konstantno se radi na podizanju svesti o pitanjima zdravlja i bezbednosti i poboljšanju zdravstvene i bezbednosne prakse kod proizvođača.

Princip 8 – Izgradnja kapaciteta
Nastoji se da se povećaju pozitivni razvojni uticaji na male, marginalizovane proizvođače kroz fer trgovinu.
Entitet koji posluje u skladu sa principima fer trgovine razvija veštine i sposobnosti svojih zaposlenih ili članova. Ukoliko se radi direktno sa malim proizvođačima, razvijaju se specifične aktivnosti kako bi pomogle ovim proizvođačima da unaprede svoje veštine upravljanja, proizvodne sposobnosti i pristup lokalnim, regionalnim i međunarodnim tržištima.

Princip 9 – Promocija fer trgovine
Podizanje svesti o ciljevima fer trgovine i potrebi za većom pravdom u svetskoj trgovini veoma je važno zbog uključivanja sve većeg broja biznisa u koncept fer trgovine. Potrebno je pružati kupcima informacije o fer načinu vođenja biznisa, proizvodima koji se plasiraju na tržište i proizvođačima koji proizvode ili sakupljaju proizvode. Uvek se koriste fer principi oglašavanja i marketinga.

Princip 10 – Očuvanje životne sredine
Proizvodnja proizvoda koji su po standardima fer trgovine podrazumeva maksimalno korišćenje sirovina iz izvora kojima se upravlja održivo, pri čemu se uvek daje prednost kupovini lokalni resursa kada je to moguće. Proizvodne tehnologije koje se koriste nastoje da smanje potrošnju energije i gde je moguće koriste obnovljive izvore energije koji minimiziraju emisije gasova staklene bašte. Nastoji se da se neutrališe uticaj svog toka otpada na životnu sredinu. Proizvođači poljoprivredne robe fer trgovine trude se da što više smanje svoje uticaje na životnu sredinu, koristeći principe organske proizvodnje ili niskom upotrebom pesticida. Kupci i uvoznici proizvoda fer trgovine daju prednost kupovini proizvoda napravljenih od sirovina koje potiču iz izvora kojima se održivo upravlja, a da pritom imaju najmanji ukupni uticaj na životnu sredinu. Za pakovanje koriste se reciklirani ili lako biorazgradivi materijali za pakovanje u najvećoj mogućoj meri, a roba se transportuje morskim putem kad god je to moguće.

Više o tome kako se ove godine obeležava Svetski dan fer trgovine pogledajte na zvaničnom sajtu na
linku.

PODELITE
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Share

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin