Šta podrazumeva Fairtrade znak

Kupovinom proizvoda sa Fairtrade i drugim sličnim oznakama doprinosimo većoj održivosti.

Proizvodnja nekih od proizovoda na koje smo svakodnevno navikli, kao što su kafa, kakao, čaj i drugi, uglavnom se odvija u nerazvijenijem delovima sveta. Ona sa sobom nosi brojne rizike za lokalne zajednice i ekosisteme. Jedan od načina da znamo da su ovi proizvodi održivi jeste ako se na njihovoj amblaži nalazi logo koji nam to potvrđuje. Fairtrade je jedan od ovakvih logotipa, a iza njega se nalazi kompleksan set standarda i procedura koji moraju biti zadovoljeni da bi proizvod bio stvarno održiv.

Fairtrade koncept se zasniva na standardima koji imaju za cilj da se bore sa siromaštvom i osnaže proizvođače u najsiromašnijim zemljama sveta. Ovi standardi se odnose i na proizvođače i na trgovce i obuhvataju niz ekonomskih, ekoloških i društvenih kriterijuma koje moraju da ispune proizvođači i trgovci da bi stekli ili zadržali Fairtrade sertifikat.

Ekonomski standardi uključuju minimalnu cenu koja ima za cilj da obezbedi proizvođačima zaštitu od pada cena i omogući dugoročno planiranje, zajedno sa fiksnom Fairtrade premijom koja poljoprivrednicima i radnicima obezbeđuje dodatni novac za ulaganje u poboljšanje kvaliteta svog poslovanja i zajednice. Fairtrade takođe naglašava dugoročna trgovinska partnerstva i zahteva od kupaca da obezbede unapred finansiranje proizvođačima koji to zatraže, otvarajući pristup kapitalu kako bi se stabilizovali mali proizvođači.

Kriterijumi zaštite životne sredine naglašavaju ekološki i poljoprivredno ispravnu praksu, uključujući odgovorno upravljanje vodom i otpadom, očuvanje biodiverziteta i plodnosti zemljišta i minimalnu upotrebu pesticida i agrohemikalija. Fairtrade zabranjuje upotrebu određenih opasnih materijala i svih genetski modifikovanih organizama (GMO). Fairtrade ne zahteva organsku sertifikaciju, ali se organska proizvodnja promoviše i nagrađuje višim Fairtrade minimalnim cenama za organski uzgojene proizvode.

Društveni kriterijumi za male proizvođače uključuju zahteve za demokratsko samoorganizovanje (obično u zadrugama), participativno donošenje odluka, transparentnost i nediskriminaciju, uključujući rodnu ravnopravnost. U okruženjima tipa plantaža gde je najamni rad norma, Faitrade standardi zahtevaju od kompanija da rade sa nediskriminatorskom praksom zapošljavanja, plaćaju stope jednake ili veće od zakonskih ili regionalnih minimalnih plata, omogućavaju slobodu udruživanja i prava na kolektivno pregovaranje za radnu snagu, primenjuju zaštitne mere za bezbednost i zdravlje radnika. Prisilni rad i rad dece su zabranjeni.

Proizvodi koji nose Fairtrade oznake su sertifikovani u skladu sa ovim kriterijumima. Ako kriterijumi nisu ispunjeni, proizvođačka organizacija se može suočiti sa suspenzijom sve dok se ne preduzme i verifikuje korektivna radnja, ili joj na kraju bude oduzeta setfikacija.

Fairtrade takođe ima standarde za trgovce, koji imaju za cilj da obezbede da preduzeća koja kupuju proizvode od proizvođača Fairtrade tretiraju ih na pravičan način. Osim Fairtrade sertifikata postoje i brojni drugi koji garantuju da proizvodi koji ih nose dolaze iz održivih izvora, a neki od njih su FSC za proizvode od drvenih vlakana, Rainforest Alliance i UTZ koji su se od skoro udružili, RSPO za palmino ulje, RTRS za soju, MSC za ribu i drugi.

PODELITE
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Share

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin