Tražimo stručnjaka za revitalizaciju šume

Rok za prijavu je 23. jun.
konkurs revitalizacija šume

Preuzeto sa sajta WWFAdria

Ako ste stručnjak za analizu zemljišta koje ćemo obnoviti, znate da odredite sadni material, isplanirate raspored i način sadnje i predložite mere kako da sadnice budu negovane, prava ste osoba / osobe za nas!

U nastavku, pročitajte detaljne uslove ovog poziva.

Konsultant za izradu elaborata za revitalizaciju šume:

Svetska organizacija za prirodu WWF Adria-Srbija traži iskusnog stručnjaka / tim stručnjaka u svrhu izrade pripremnog elaborata za revitalizaciju šume na projektu Restoring the Amazon of Europe: Reconnecting Riverine Habitats in the First five-country UNESCO Biosphere Reserve.

Naziv projekta:

Restoring the Amazon of Europe: Reconnecting Riverine Habitats in the First five-country UNESCO Biosphere Reserve.

O projektu:

UNESCO rezervat prirode Mura-Drava-Dunav MDD („Evropski Amazon“), prvi je zaštićeni petodržavni rezervat ovog tipa na svetu. Ovaj projekat, koji je finansiran od strane Endangered Landscapes Programme, prati ciljevne nedavno proglašenog rezervata UNESCO-a i nastoji da kroz rad sa lokalnim zajednicama i uspostavljanje Radne grupe za obnovu (RTF), katalizuje dodatne revitalizacije i olakša prelazak na održivo poslovanje (uz primenu Nature based Solutions). Projekat će pokrenuti interdisciplinarni dijalog, izgraditi kapacitete i zalagati se za replikaciju i povećanje obnove u sličnim regionima uz promociju rezervata kao modela za pronalaženje rešenja zasnovanog na prirodi (NbS). RTF će podržati koordinacijsko telo Uneskovog rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav (TBR MDD) u cilju postizanja održivog upravljanja predelom uz fokus na revitalizaciju i NbS.

U južnom delu SNR Gornje Podunavlje, u oblasti poznatom kao Apatinski rit, gde trenutno imamo plantaže i gde se nadamo da ćemo na kraju imati više prirodnih/autohtonih šuma, sprovešćemo ispitivanje obnove poplavnih šuma korišćenjem mešovitih autohtonih šumskih vrsta. Za vreme velikih protoka ovo područje ispred nasipa je i dalje pod vodom. Ispitivanje bi uporedilo metode za regeneraciju domaćih mešovitih poplavnih šuma koje su zasađene sa onima koje su nastale prirodno. Glavni cilj ovog projekta je obnova prirodne poplavne šume, što će se postići korišćenjem sadnica sa prihvatljivom mešavinom genetskog diverziteta za sadnju niza autohtonih vrsta drveća u ograničenom području sa nepravilnim (prirodnim) razmacima.

Za ovaj posao u Apatinskom ritu, južnom delu SNR Gornje Podunavlje, dodeljene su dve lokacije. Zajedno pokrivaju 36 ha, podeljenih u dva odeljenja. Režim sadnje ne mora nužno da bude isti na obe lokacije. Planiramo da napravimo dve restauratorske probne parcele (ogledna polja – restoration trial), po jednu na svakom od odseka, oba ova ogledna bi imala površinu 100 x 25 metara i na njima ne bismo sadili nove sadnice. Cilj eksperimenta koji ovde želimo da sprovedemo je da vidimo da li je moguće, u kojoj meri i pod kojim uslovima da se šuma sama, spontano obnovi.

Glavni cilj konsultantskog angažmana

Svrha konsultantskog rada je izrada elaborata koji će biti pripremljen na osnovu podataka o pedološkim karakteristikama zemljišta na kom se obavlja revitalizacija, dati preporuke za odabir sadnog materijala, načina sadnje i prostornog rasporeda sadnica, analizirati tržište za nabavku sadnog materijala odnosno izraditi dokument koji će služiti kao osnova za revitalizaciju parcela obuhvaćenih prvobitnim projektnim planom. Finalna verzija elaborata treba biti dostavljena WWF Adria Srbiji na engleskom jeziku, u PDF formatu a prilikom izrade dokumenta potrebno je držati se smernica za brendiranje dostavljenih od strane poslodavca.

Zadatak konsultanta

Elaborat koji će biti glavni cilj ovog konsultantskog angažmana treba da sadrži sledeće:

 • Analiza pedološkog profila zemljišta na kom se planira revitalizacija (analiza nakon uzorkovanja zemljišta sa lokacije i/ili korišćenje postojećih, dostupnih podataka, podaci o količini podzemih voda, učestalosti poplava, nivou vodostaja i dužini zadržavanja vode);
 • Odabir sadnog materijala; predlog za odabir (autohtonih) vrsta koje treba posaditi, količina sadnog materijala za svaku predloženu vrstu drveća posebno sa osvrtom na dostupnost predloženog sadnog matetrijala u Republici Srbiji (analiza dostupnosti sadnog materijala, mapiranje potencijalnih rasadnika) i preporuke za sadnju drugih (sličnih) vrsta ukoliko na tržištu ne postoji mogućnost nabavljanja inicijalno predloženih vrsta;
 • Prostorni raspored sadnje (polazeći od ideje da na parcelama na koijma se radi revitalizacija želimo da imitiramo prirodni prostorni raspored šume, a ne sadnju u redovima);
 • Predlog za način sadnje i inicijalnu negu sadnica (čišćenje mesta oko sadnica, bušenje rupa, plitka-duboka sadnja, inidividualna zaštita sadnica);

Vremenski okvir konsultantskog angažmana

Predviđeno je da se finalni dokument/elaborat dostavi poslodavcu najkasnije 7.8.2023. Konsultantski ugovor bi trebao trajati najviše 35 dana i to:

 • 10 dana za analizu i obradu dostupnih podataka vezanih za pedološke karakteristike zemljišta;
 • 2 dana za analizu dostupnosti sadnog materijala u Republici Srbiji;
 • 13 dana za sastavljanje predloga odabira vrsta sadnica, prostornog rasporeda sadnje i načina sadnje;
 • 10 dana za dostavljanje radne i finalne verzije elaborata (nakon uključivanja komentara i sugestija od strane projektnog tima poslodavca);
 • Uključujući i konsultacije sa projektnim timom tokom perioda izrade elaborata (3 online sastanka).
 • Učestvovanje na radionici za partnere u svrhu prezentovanja rezultata elaborata (oktobar 2023).

Vremenski okvir za apliciranje

Aplikacija za konsultantski poziv bi trebalo biti dostavljena do 23.06.2023. Očekivani početak rada odabranog konsultanta bio bi 01.07.2023. (precizan raspored i dinamika rada biće precizno dogovoren sa odabranim konsultantom).Prilikom dostavljanja ponude molimo vas da dostavite sledeće:

 • Relevantno iskustvo u radu na sličnim projektima (ukratko opisati)
 • Kratki predlog vašeg načina pristupa zadatku (čime biste se vodili, šta vidite kao izazov i slično);
 • Očekivani iznos honorara za konsultantski angažman (budžet sa prikazom troškova za saradnike po danu i ostale troškove);
 • Radne biografije saradnika koji apliciraju.

Prilikom predlaganja budžeta bitno je imati na umu vrednost izrade konsultantskog zadatka u vremenskom okviru planiranom od strane poslodavca.

Ukoliko su vam potrebne dodatne informacije molimo vas da vaš upit pošaljete na adresu gvreljanski@wwfadria.org

PODELITE
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Share

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin