Politika privatnosti

za korisnike internet stranice www.dailygreen.rs

TWO RIVERS DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BEOGRAD, sa sedištem na adresi: Topolska 22, 11000 Beograd, matični broj: 20186879, PIB: 104573671 (u daljem tekstu: „Rukovalac“ ili „Mi“) ovim obaveštava posetioce internet stranice www.dialygreen.rs, čiji se podaci obrađuju (u daljem tekstu: „Lica“), u smislu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti („Službeni glasnik“, br. 87/2018, u daljem tekstu: „Zakon“), o svim bitnim aspektima obrade podataka o ličnosti a koja se odvija u skladu sa važećom regulativom.

Rukovalac zadržava sva autorska prava na korišćenje fotografija, tekstova i ostalih objavljenih materijala, u smislu pozitivnih zakonskih propisa u Republici Srbiji. Fotografije, tekstovi i ostali materijal ne smeju se objavljivati, prodavati, javno ili privatno činiti dostupnim niti na bilo koji drugi način upotrebljavati bez naše saglasnosti. Nepridržavanje prethodnih uslova povlači za sobom odgovornost i obavezu naknade materijalne štete Rukovaocu usled povreda pozitivnog prava.

1. Uvodne odredbe

1.1. Ovom Politikom privatnosti uređuje se prikupljanje i obrada podataka u okviru internet stranice Rukovaoca: www.dailygreen.rs.

1.2. Definicije i izrazi iz ove Politike privatnosti korespondiraju definicijama i izrazima sadržanim u Zakonu. Rukovalac je posvećen poštovanju zakonodavstva Republike Srbije koje reguliše zaštitu podataka o ličnosti, kao i poštovanju zaštite osnovnih ljudskih prava i sloboda, a pre svega prava na privatnost lica čije podatke o ličnosti Društvo obrađuje.

1.3. Klik na dugme “Prihvati kolačiće”, ili drugačije označenog dugmeta sa suštinski istom funkcijom, u pop-up prozoru koji se novim korisnicima internet stranice www.dialygreen.rs prikazuje prilikom prve posete internet stranici, smatraće se aktivnom, voljno učinjenom radnjom u cilju uspostavljanja zakonitog pravnog osnova za prikupljanje i obradu izabranih podataka na način i u svrhe opisane u ovoj Politici privatnosti, bez ikakvih rezervi. Rukovalac će biti u mogućnosti da dokaže, putem elektronskog zapisa (log), ili na drugi način, da je lice na koje se podaci odnose učinilo pomenutu aktivnu, voljnu radnju kojom je potvrdilo da je upoznato i da se slaže sa ovom Politikom privatnosti. Navedeni elektronski zapis (log) smatraće se pravno valjanim i dovoljnim dokazom o datoj saglasnosti, u smislu člana 15 stav 1 Zakona.

1.4. Ova Politika privatnosti može biti izmenjena u bilo koje vreme, s tim da će se učinjena promena prikazati na naslovnoj internet stranici www.dailygreen.rs. U tom slučaju, od lica na koja se podaci odnose zatražiće se da daju novu saglasnost za obradu ličnih podataka, shodno učinjenim izmenama ove Politike privatnosti.

1.5. Pravila koja regulišu prikupljanje ličnih podataka putem Kolačića (Cookies), biće navedena u okviru posebne Politike kolačića. Sva pravila koja se odnose na davanje saglasnost na Politiku privatnosti u okviru predviđenog pop-up prozora, kao i čuvanje dokazne forme – elektronskog zapisa (log-a), ali i način izmene i obaveštavanja lica na koja se podaci odnose o učinjenim izmenama, u potpunosti će se primenjivati i na upotrebljene Kolačiće.

1.6. Za sva dodatna pitanja koja se odnose na pravila i odredbe ove Politike privatnosti, kao i radi ostvarivanja prava, možete se obratiti slanjem upita na adresu: dpo@ifgrupa.com

2. Primena načela obrade podataka o ličnosti

2.1. Molimo Vas da imate u vidu da Mi, u svakom trenutku, prilikom prikupljanja, obrade i čuvanja Vaših Ličnih podataka, postupamo na sledeći način:

a) Lični podaci će se obrađivati zakonito, pošteno i transparentno u odnosu na Lice na koje se podaci odnose („zakonitost, poštenje i transparentnost”);

b) Lični podaci će se prikupljati u svrhe koje su konkretno određene ovom Politikom Privatnosti, koje su izričite, opravdane i zakonite i dalje se ne mogu obrađivati na način koji nije u skladu sa tim svrhama („ograničenje u odnosu na svrhu obrade”);

c) Lični podaci će biti primereni, bitni i ograničeni na ono što je neophodno u odnosu na svrhu obrade („minimizacija podataka”);

d) Lični podaci će biti tačni i, ako je to neophodno, ažurirani. S tim u vezi, Mi ćemo preduzeti sve razumne mere kojima se obezbeđuje da se netačni podaci o ličnosti bez odlaganja izbrišu ili isprave („tačnost”), a Vas molimo da nas uvek obavestite o promeni Vaših Ličnih podataka;

e) Lični podaci će se čuvati u obliku koji omogućava identifikaciju Lica samo u roku koji je neophodan za ostvarivanje svrhe obrade („ograničenje čuvanja”);

f) Lični podaci će se obrađivati na način koji obezbeđuje odgovarajuću zaštitu podataka o ličnosti, uključujući zaštitu od neovlašćene ili nezakonite obrade, kao i od slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja primenom odgovarajućih tehničkih, organizacionih i kadrovskih mera („integritet i poverljivost”).

3. Podaci koje Rukovalac obrađuje

3.1. Rukovalac može prikupljati različite kategorije podataka o ličnosti, koje se koriste u različite svrhe i sa različitim pravnim osnovom. Uobičajeno, radi se o setu podataka koji omogućava identifikaciju lica čiji se podaci obrađuju, stupanje u komunikaciju sa licem čiji se podaci obrađuju ili koji su neophodni za pružanje konkretne usluge na zahtev tog lica, odnosno za ispunjenje zakonom propisanih obaveza Rukovaoca, u šta spadaju:

g) E-mail adresa koje Lice stranice ostavi u okviru rubrike “Kontakt/Newsletter” radi dobijanja obaveštenja od Rukovaoca;

h) Podaci prikupljeni putem kolačića koje je korisnik omogućio, odnosno sa čijom upotrebom se saglasio, a koji su opisani u zasebnoj Politici kolačića.

i) Podaci prikupljeni elektronskim putem o identifikaciji posetioca (IP adresa i sl.);

3.2. Lični podaci prikupljaju se samo u meri u kojoj su neophodni za ostvarivanje konkretne svrhe.

3.3. Na internet stranici Rukovaoca mogu postojati linkovi ka stranicama Rukovaoca na društvenim mrežama (Facebok, Twitter, Instagram, Linkedin, Youtube). Na sve podatke koje prilikom Vaše posete prikupljaju navedene platforme, kao i na sve podatke koje svojevoljno ostavite na navedenim društvenim mrežama, primenjuju se, pored ove Politike privatnosti, i pravila koja su propisale navedene platforme (Terms of Service/Terms of Use, Privacy Policy, Cookie Policy). Rukovalac se ne može se smatrati odgovornim za bilo koji vid nezakonite upotrebe ličnih podataka, učinjen od strane kompanija u čijem su vlasništvu, odnosno pod čijom se kontrolom nalaze društvene mreže. Politike privatnosti navedenih platformi možete pronaći na sledećim linkovima.

a) https://www.facebook.com/policy.php

b) https://twitter.com/en/tos

c) https://help.instagram.com/519522125107875/?maybe_redirect_pol=0

d) https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

e) https://policies.google.com/privacy?hl=en

4. Pravni osnov obrade podataka

4.1. Pravni osnov obrade ličnih podataka predstavlja slobodna i informisana saglasnost lica na koja se podaci odnose, odnosno njihov pristanak za svrhe određene u ovoj Politici privatnosti, u skladu sa članom 12 stav 1 Zakona.

4.2. Vaši Lični podaci do kojih smo došli na osnovu Vašeg pristanka će se obrađivati i čuvati sve dok postoji Vaš pristanak, odnosno sve do eventualnog opoziva Vašeg pristanka. Pristanak za prikupljanje, obradu i korišćenje Vaših podataka možete opozvati u svakom trenutku slanjem elektronskog zahteva na mail adresu: dpo@ifgrupa.com

4.3. Opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade Ličnih podataka izvršenu na osnovu Vašeg pristanka pre opoziva.

5. Svrha obrade podataka

5.1. Rukovalac koristi podatke u različite svrhe koje su uvek neposredno vezane za pravni osnov obrade. Rukovalac obrađuje podatke o ličnosti u cilju slanja biltena (newsletter-a), u skladu sa sa pristankom posetioca. Za sve dodatne svrhe obrade za kojima se ukaže potreba, lice na koje se podaci odnose biće obavešteno o svim neophodnim informacijama, pre započinjanja takvih radnji obrade, a sama obrada biće bazirana na odgovarajućem pravnom osnovu, u skladu sa zakonom. Svrha obrade u pogledu kolačića definisana je u okviru posebne Politike kolačića.

6. Otkrivanje i prenos Podataka o ličnosti

6.1. Podaci mogu biti otkriveni drugim poslovnim partnerima, ukoliko je to neophodno, povezanim licima Rukovaoca na teritoriji Republike Srbije, zaposlenima kod Rukovaoca, društvima koja vrši poslove obezbeđenja prostora, imovine i lica, pružaocima pravnih usluga, IT serviserima, državnim organima (Državna revizorska institucija), licima koja su u ugovornom odnosu sa Rukovaocem (Obrađivači podataka) i kojima se poveravaju određene radnje obrade podataka, u skladu sa zakonom propisanim uslovima koji se odnose na bezbednost informacija, obavezu čuvanja tajnosti i ugovornog uređenja prava i obaveza). Sva lica obavezna su da u pogledu ličnih podataka postupaju u skladu sa svim odredbama Zakona u pogledu sigurnosti obrade ličnih podataka;

7. Prava lica čiji se podaci obrađuju u vezi sa obradom Podataka o ličnosti

7.1. Lice čiji se podaci obrađuju od strane Rukovaoca mogu zahtevati sledeće:

a) da zahteva informaciju o tome da li Rukovalac obrađuje njegove/njene Lične podatke i da zahteva pristup tim podacima

Na zahtev Lica, Mi ćemo pružiti informacije o ličnim podacima Lica koje obrađujemo Mi ili naši obrađivači, u skladu sa našim uputstvima, o svrsi obrade Ličnih podataka, pravnom osnovu i trajanju obrade, imenu i adresu obrađivača i njegovih aktivnosti vezanih za obradu, okolnosti i uticaju na povredu podataka o ličnosti, kao i mere preduzete u cilju njihovog eliminisanja, i, u slučaju prenosa podataka, informacije o pravnom osnovu takvog prenosa i prijemniku.

Mi ćemo nakon Vašeg podnošenja zahteva, ali najkasnije u roku od 15 dana od dana prijema zahteva, dostaviti Vama pisano izjašnjenje, na razumljivom jeziku. Pisano izjašnjenje će se dostaviti besplatno, osim ako je zahtev očigledno neosnovan ili preteran, a posebno ako se isti učestalo ponavlja. U tom slučaju, možemo naplatiti nužne administrativne troškove davanja pisanog izjašnjenja odnosno postupanja po zahtevu ili možemo odbiti postupanje po zahtevu.  

Mi smo dužni da Licu na koje se Lični podaci odnose, na njegov zahtev, dostavimo kopiju Ličnih podataka koje obrađujemo. Mi možemo zahtevati naknadu nužnih troškova za izradu dodatnih kopija koje zahteva Lice na koje se podaci odnose. Ako se zahtev za kopiju dostavlja elektronskim putem, informacije se dostavljaju u uobičajeno korišćenom elektronskom obliku, osim ako je Lice na koje se podaci odnose zahtevalo drugačije dostavljanje.

b) da zahteva ispravku, dopunu ili brisanje njegovih/njenih Ličnih podataka i prava na podnošenje prigovora na obradu podataka

Lice na koje se podaci odnose ima pravo da se njegovi/njeni netačni podaci o ličnosti bez nepotrebnog odlaganja isprave. U zavisnosti od svrhe obrade, Lice na koje se podaci odnose ima pravo da svoje nepotpune podatke o ličnosti dopuni, što uključuje i davanje dodatne izjave.

Lice na koje se podaci odnose ima pravo da zatraži da se njegovi/njeni Lični podaci izbrišu od strane Rukovaoca.

Mi smo dužni da bez nepotrebnog odlaganja izbrišemo Lične podatke i to ukoliko: 1) Lični podaci više nisu neophodni za ostvarivanje svrhe zbog koje su prikupljeni ili na drugi način obrađivani, 2) Lice je opozvalo pristanak na osnovu kojeg se obrada vršila, a nema drugog pravnog osnova za obradu, 3) Lice je podnelo prigovor na obradu, 4) Lični podaci su nezakonito obrađivani, 5) Lični podaci moraju biti izbrisani u cilju izvršenja zakonskih obaveza; 6) Lični podaci su prikupljeni u vezi sa korišćenjem usluga informacionog društva u smislu Zakona.

c) da podnese pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti

d) pravo na prenosivost Ličnih podataka

Lice na koje se Lični podaci odnose ima pravo da Lične podatke koje je prethodno nama dostavilo primi od nas u strukturisanom, uobičajeno korišćenom i elektronski čitljivom obliku i ima pravo da ove Lične podatke prenese drugom rukovaocu bez ometanja sa naše strane, ako su zajedno ispunjeni sledeći uslovi:

e) da se obrada Ličnih podataka ograniči od strane Rukovaoca, ako je ispunjen jedan od sledećih slučajeva

Mi smo dužni da obavestimo sve primaoce kojima su Lični podaci otkriveni o svakoj ispravci ili dopuni ili brisanju Ličnih podataka ili ograničenju njihove obrade u skladu sa Zakonom, osim ako je to nemoguće ili zahteva prekomeran utrošak vremena i sredstava. Mi smo dužni da Lice na koje se podaci odnose, na njegov zahtev, informišemo o svim primaocima.

Ako smatra da je to opravdano u odnosu na posebnu situaciju u kojoj se nalazi, Lice na koje se podaci odnose ima pravo da u svakom trenutku podnese nama prigovor na obradu njegovih/njenih podataka o ličnosti, u skladu sa Zakonom.

Lice na koje se podaci odnose ima pravo da se na njega/nju ne primenjuje odluka doneta isključivo na osnovu automatizovane obrade, uključujući i profilisanje, ako se tom odlukom proizvode pravne posledice po to lice ili ta odluka značajno utiče na njegov položaj.

7.2. Postupak u slučaju povrede Ličnih podataka 

Ako povreda Ličnih podataka može da proizvede visok rizik po prava i slobode Lica, Mi smo dužni da, bez nepotrebnog odlaganja, o povredi obavesti lice na koje se podaci odnose, u skladu sa Zakonom.

U slučaju povrede Ličnih podataka koja može da proizvede rizik po prava i slobode Lica, Mi smo dužni da o tome obavestimo Poverenika za pristupi informacijama od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti bez nepotrebnog odlaganja, ili ako je to moguće u roku od 72 časa od saznanja za povredu. Obaveštenje dostavljeno nadležnom organu sadrži sve informacije u skladu sa Zakonom.

8. Zaštita podataka o ličnosti

8.1. Rukovalac u okviru svoje poslovne organizacije nastoji da primenjuje najviše moguće standarde u oblasti zaštite podataka o ličnosti, te primenjuje sve neophodne organizacione, tehničke i kadrovske mere.

8.2. Saglasno navedenom, politika Rukovaoca jeste da se u okviru tehničkih mera Društva izrada, čuvanje, obrada i pristup podacima, dokumentima i informacijama obavlja na kompanijskim dokument management sistemima (između ostalog: Microsoft Sharepoint portal, File Server, Archive Server, Microsoft NAV, Pantheon i dr.). Rukovalac vodi računa da su Zaposleni u obavezi da izradu i obradu podataka, dokumenata i informacija sprovode na kompanijskim računarima i pridruženim storage uređajima, dok je čuvanje poverljivih podataka i dokumenata zabranjeno na istim. Dodatno, podaci se na dokument management i ERP rešenjima čuvaju u okviru predefinisanih struktura lokacija, sajtova i dokument biblioteka koja poseduje predefinisana prava pristupa. Svi kompanijski računari i eksterni storage uređaji su zaštićeni „bitlocker” enkripcijom. Korisnici svim IT servisima pristupaju na osnovu višeslojnog sistema autentifikacije („MFA“) koji kontrolišu sistemi “Microsoft Active Directory” i “Network Access Protection (NAP)”. Pored navedenog, Rukovalac se stara da zaposleni ne koriste proizvoljno određene sisteme, te je internim procedurama zabranjena upotreba privatnih, javnih i cloud računarskih resursa i storage sistema za procese kreiranja, obrade, čuvanja i pristupa podacima, dokumentima i infomacijama. Konačno, Društvo periodično sprovodi edukaciju zaposlenih u pogledu bezbednosti korišćenja sistemskih aplikacija.

8.3. Svi obrađivači i/ili drugi primaoci podataka o ličnosti su takođe dužni da primenjuju sve propisane mere zaštite, uskladu sa potpisanim ugovorom sa Rukovaocem i zakonom propisanim standardima i obavezama.

9. Rok čuvanja podataka o ličnosti

9.1. Rukovalac nastoji da podatke čuva u periodu koji je neophodan da se određena, konkretna svrha obrade ostvari, nakon čega se podaci brišu ili čine neprepoznatljivim (mere anonimizacije).  Konkretan period čuvanja, odnosno kriterijumi na osnovu kojih je moguće odrediti isti, zavisi od svrhe u koje se lični podaci obrađuju.

9.2. Kada se Podaci o ličnosti obrađuju od strane Rukovaoca na osnovu pristanka, podaci prikupljeni za potrebe ostvarivanja poslovnog kontakta, Rukovalac u tom slučaju čuva Podatke o ličnosti u svojim bazama do opoziva pristanka.

9.3. Podaci prikupljeni putem internet pretraživača i kolačića, čuvaju se u rokovima koje predviđaju kolačići prihvaćeni od strane lica na koje se podaci odnose, a kako je opisano u Politici kolačića Rukovaoca.

9.4. Dodatne informacije o rokovima i načinu čuvanja moguće je pronaći u posebnim obaveštenjima.

10. Dodatne informacije

10.1. Lični podaci prikupljeni putem internet stranice www.dailygreen.rs, ne iznose se iz Republike Srbije, izuzev prilikom eventualne upotrebe kolačića treće strane, za šta se Rukovalac ne može smatrati odgovornim. Serveri koji se koriste za transfer podataka nalaze se u okviru zemalja EEA u kojima je obezbeđen primereni nivo zaštite ličnih podataka. Ukoliko se u izuzetnim slučajevima transfer podataka bude obavljao preko servera izvan EEA, za takav transfer podataka vršiće se uz primenjivanje odgovarajućih mera zaštite, u skladu sa zakonom.

10.2. U slučaju potrebe da se lični podaci iznesu u drugu državu, odnosno van teritorije Republike Srbije, prenos će biti učinjen u skladu sa svim pravilima koje propisuje važeći Zakon, uz primenu standardnih ugovornih klauzula propisanih od strane Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

10.3. Davanje podataka od strane lica na koja se podaci odnose nije zakonska, niti ugovorna obaveza, prilikom korišćenja mogućnosti koje pruža internet stranica. Nedavanje traženih podataka kao posledicu može povući jedino nemogućnost uspostavljanja traženog kontakta, neophodnog za dalju komunikaciju na ovaj način, odnosno nemogućnost korišćenja usluga koje su dostupne putem internet stranice www.dailygreen.rs.

10.4. Prilikom obrade podataka koji su prikupljeni preko internet stranice Rukovalac ne koristi bilo kakvo automatizovano donošenje odluka, niti profilisanje lica na koje se podaci odnose.

10.5. Vaši Lični podaci će biti tretirani kao poverljive informacije i Mi ćemo preduzeti odgovarajuće potrebne mere kako bi iste zaštitila u skladu sa Zakonom. Pristup njima imaće samo lica koja, s obzirom na opis posla koji obavljaju, treba da budu upoznata sa Vašim Ličnim podacima i to samo u obimu koji je neophodan za obavljanje njihovih poslova.

10.6. Ako odlučimo da promenimo svoju Politiku privatnosti, promene će biti postavljene i objavljene na web stranici www.dailygreen.rs. Ova Politika privatnosti je dostupna na web stranici www.dailygreen.rs.  

Politika kolačića

za korisnike internet stranice www.dailygreen.rs

1. Uvodne odredbe

Ova Politika kolačića („Politika“) odnosi se na internet stranicu kojom upravlja TWO RIVERS DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BEOGRAD (u daljem tekstu: „Društvo“ ili „Mi“) i korišćenje internet stranice www.dailygreen.rs.

Budući da Društvo kao vlasnik internet stranice www.dailygreen.rs ima pravo da povremeno menja ovu Politiku, preporučujemo vam da periodično pregledate ovu stranicu kako biste saznali najnovije informacije o Politici. Ako postoje bilo kakve značajne izmene u ovoj Politici, korisnici će biti obavešteni putem internet stranice www.dailygreen.rs.

Uslovi i definicije koje smo koristili u Politici privatnosti za korisnike internet stranice imaju isto značenje i u ovoj Politici kolačića.

Klik na dugme “Prihvati kolačiće”, ili drugačije označenog dugmeta sa suštinski istom funkcijom, u pop-up prozoru koji se novim korisnicima internet stranice www.dailygreen.rs prikazuje prilikom prve posete internet stranici, smatraće se aktivnom, voljno učinjenom radnjom u cilju uspostavljanja zakonitog pravnog osnova za prikupljanje i obradu odgovarajućih podataka na način i u svrhe opisane u ovoj Politici kolačića. Rukovalac će biti u mogućnosti da dokaže, putem elektronskog zapisa (log), ili na drugi način, da je lice na koje se podaci odnose učinilo pomenutu aktivnu, voljnu radnju kojom je potvrdilo da je upoznato i da se slaže sa ovom Politikom. Navedeni elektronski zapis (log) smatraće se pravno valjanim i dovoljnim dokazom o datoj saglasnosti, u smislu člana 15 stav 1 Zakona. U svakom trenutku možete potpuno da odbijete prihvatanje kolačića korišćenjem podešavanja vašeg internet pretraživača.

2. Šta su kolačići?

Kolačići, oznake piksela i slične tehnologije (skupno označeni kao: „kolačići“) su datoteke sa malim količinama informacija koje se preuzmu na bilo koji uređaj sa omogućenim internet pristupom – kao što je vaš računar, pametni telefon ili tablet računar – kada posetite internet stranicu („veb sajt“). Kolačići se zatim šalju nazad na veb sajt sa koga su potekli u svakoj narednoj poseti ili na drugi veb sajt koji prepoznaje taj kolačić. Kolačići obavljaju mnogo različitih i korisnih poslova, kao što su pamćenje Vaših podešavanja, generalno poboljšavajući Vaše „online“ iskustvo i pomažući nam da Vam ponudimo najbolje proizvode i usluge.

Postoji mnogo vrsta kolačića. Svi oni rade na sličan način, ali imaju manje razlike. Za detaljnu listu kolačića koji se koriste na našim veb stranicama, molimo Vas da pogledate relevantan odeljak ispod.

3. Zašto prikupljamo kolačiće?

Mi i naši provajderi usluga koristimo kolačiće kada korisnik koristi naš veb sajt kako bi identifikovali Vaš program za surfovanje internetom, ne Vas lično, svaki put kada pristupite našem veb sajtu. Kolačići nam govore koje strane posećujete i koliko često. Mi koristimo te informacije kako bi povećali operativnost našeg veb sajta – primarno iz tehničkih razloga, kao što je bolja navigacija stranicom. Osim toga, koristimo dodatke za internet stranice koji skladište informacije u Vašem lokalnom pregledaču kako bi bolje shvatili analitiku istih. Ove informacije se obrišu kada zatvorite Vaš pregledač.

4. Ko prikuplja kolačiće?

U zavisnosti od sadržaja veb sajta, kolačići mogu biti postavljeni od strane Društva (kako je isto definisano Politikom privatnosti) ili od strane trećih lica.

Ovo su kolačići koje mi postavljamo na naš veb sajt na kojem se upravo nalazite i koje koristite kada pregledate naš veb sajt.

Naš veb sajt može da sadrži određeni sadržaj koji potiče sa drugih veb sajtova (npr. Facebook, Youtube, Instagram i dr.) prilikom čega ti drugi veb sajtovi mogu da na naš veb sajt postave određene kolačiće. Radi se o kolačićima koji nisu postavljeni od strane nas kao vlasnika veb sajta. Putem ovih kolačića treća lica koja su ih postavila mogu da dobijaju informacije o Vašem ponašanju na našem veb sajtu.

Ukoliko ne želite da prihvatite kolačiće, možete uskratiti pristup istim uskraćivanjem saglasnosti putem našeg alata za upravljanje kolačićima ili pomoću podešavanja vašeg internet browsera.

5. Vrste kolačića

Ovi kolačići su od suštinskog značaja da bi naš veb sajt mogao da funkcioniše ispravno. Oni Vam omogućavaju da koristite sve funkcije našeg veb sajta, kao i da posećujete sve njegove sadržaje. Ovi kolačići iako prikupljaju određene informacije sa Vašeg računara, ne služe da Vas identifikuju kao pojedinca, već da Vam omoguće korišćenje našeg veb sajta.

U slučaju da ne prihvatite ove kolačiće, možda nećete moći da koristite naš veb sajt ili će Vam pristup određenim sadržajima i funkcijama biti onemogućen.

Kolačići performansi poznatiji i kao analitički kolačići služe da prikupljaju informacije o tome kako koristite naš veb sajt uključujući podatke koliko često posećujete naš veb sajt, na koje stranice često idete, koliko vremena provodite na našem veb sajtu i sl. Ovi kolačići se koriste isključivo kako bi se poboljšale performanse našeg veb sajta i Vama pružilo bolje korisničko iskustvo. Kolačići performansi ne služe da vas identifikuju kao pojedinca, već da poboljšaju funkcionisanje našeg veb sajta.

U slučaju da ne prihvatite ove kolačiće to može da onemogući pristup određenom sadržaju na našem veb sajtu kao i da utiče da određene performanse i funkcionalnost našeg veb sajta.

Svrha ovih kolačića je da Vam se stavi na raspolaganje određeni sadržaj koji je relevantan za Vas i Vaše interese. Na osnovu ovih kolačića vrši se ciljano reklamiranje, odnosno omogućava Vam se uvid u reklame koje mogu biti odgovarajuće u skladu sa Vašim interesovanjima. Ovi kolačići pamte koje ste strane našeg veb sajta gledali, koje ste proizvode posećivali i ovakve informacije se dele sa trećim licima (oglašivače i marketinške agencije). Između ostalog, svrha ovih kolačića je i da onemogući da Vam se iznova prikazuju iste reklame. Ovi kolačići prikupljaju lične podatke putem prikupljanja podataka o IP adresi ili identitetu korisničkog uređaja.

U slučaju da ne prihvatite ove kolačiće to može da utiče na funkcionalnost određenog sadržaja na našem veb sajtu. Takođe, ukoliko ne prihvatite ove kolačiće to neće uticati da Vam se reklame pojavljuju ređe, već samo na to da reklame neće biti prilagođene Vašim interesovanjima.

Lista navedenih kolačića nije fiksna, već se ona može menjati s vremena na vreme kako je to potrebno radi unapređenja funkcionalnosti našeg veb sajta i pružanja bolje korisničkog iskustva svim posetiocima našeg veb sajta. U skladu sa time, molimo vas da redovno proveravate spisak aktivnih kolačića na našem veb sajtu koji se nalazi u okviru Politike o kolačićima.

6. Koje kolačiće koristimo?

KolačićKolačić prve ili treće straneOpisVrstaHostRok čuvanja
OptanonAlert BoxClosedPrva stranaOvaj kolačić je postavljen rešenjem za usklađenost kolačića iz OneTrust-a. On čuva informacije o kategorijama kolačića koje sajt koristi i da li su posetioci dali ili povukli saglasnost za korišćenje svake kategorije. Ovo omogućava vlasnicima sajtova da spreče postavljanje kolačića u svakoj kategoriji u pregledaču korisnika, kada nije data saglasnost. Kolačić ima normalan životni vek od godinu dana, tako da će posetioci koji se vraćaju na sajt imati  njihove želje zapamćene. Ne sadrži informacije koje mogu da identifikuju posetioca sajta.Obavezni kolačićidailygreen.rs1 godina
_ga_6JQXJZDL2YPrva stranaOvaj kolačić koristi Google analitika da zadrži stanje sesije.Kolačići performansidailygreen.rs2 godine
_gat_gtag_xxxxxxPrva stranaOvaj kolačić koristi Google analitika da zadrži stanje sesije.Kolačići performansidailygreen.rs/
CONSENTTreća stranaOvaj kolačić pruža informacije o tome kako krajnji korisnik koristi veb lokaciju i bilo koje reklame koje je krajnji korisnik video pre nego što je posetio pomenutu veb lokaciju.Ciljani kolačićiyoutube-nocookie.com2 godine
__cf_bmTreća stranaKolačić __cf_bm je kolačić neophodan za podršku Cloudflare Bot Management-u, trenutno u privatnoj beta verziji. Kao deo naše usluge upravljanja botovima, ovaj kolačić pomaže u upravljanju dolaznim saobraćajem koji odgovara kriterijumima povezanim sa botovima. Ovo je CloudFoundri kolačić.Ciljani kolačićivimeo.com/
_gaPrva stranaOvaj naziv kolačića je povezan sa Google Universal Analitics. Ovaj kolačić se koristi za razlikovanje jedinstvenih korisnika dodeljivanjem nasumično generisanog broja kao identifikatora klijenta. Uključen je u svaki zahtev za stranicu na sajtu i koristi se za izračunavanje podataka o posetiocima, sesijama i kampanjama za analitičke izveštaje sajtova.Kolačići performansidailygreen.rs2 godine
OptanonConsentPrva stranaOvaj kolačić je postavljen rešenjem za usklađenost kolačića iz OneTrust-a. On čuva informacije o kategorijama kolačića koje sajt koristi i da li su posetioci dali ili povukli saglasnost za korišćenje svake kategorije. Ovo omogućava vlasnicima sajtova da spreče postavljanje kolačića u svakoj kategoriji u pregledaču korisnika, kada nije data saglasnost. Kolačić ima normalan životni vek od godinu dana, tako da će posetioci koji se vraćaju na sajt imati zapamćene njihove želje. Ne sadrži informacije koje mogu da identifikuju posetioca sajta.Obavezni kolačićidailygreen.rs1 godina
_gidPrva stranaOvaj naziv kolačića je povezan sa Google univerzalnom analitikom.Kolačići performansidailygreen.rs/

7. Kako se kontrolišu i brišu kolačići?

Kolačići postavljeni na našem veb sajtu se ne smatraju prihvaćeni sami po sebi, tako da biste hteli da ih onemogućite ili obrišete prvo morate da ih izričito prihvatite putem alata za upravljane kolačića koji će vam se prikazati prilikom prve posete našem veb sajtu.

Prilikom prve posete našem veb sajtu, pojaviće Vam se obrazac koji Vam omogućava da izaberete koje ćete kolačiće omogućiti i prihvatiti da prikupljaju informacije na našem veb sajtu. Sem neophodnih kolačića, koji su štiklirani kao prihvaćeni, sve druge vrste kolačića morate da odobrite izričito štikliranjem. Ukoliko ih ne odobrite izričito smatraće se da ih niste prihvatili.

Većina internet browsera je podešena da automatski prihvataju kolačiće. Ako ne želite da naš veb sajt čuva kolačiće na Vašem uređaju, možete promeniti podešavanja browsera tako da dobijete upozorenje pre nego što se snime određeni kolačići. Takođe, možete podesiti tako da Vaš browser odbija većinu naših kolačića ili samo određene kolačiće trećih lica. Naravno, možete povući svoju saglasnost na kolačiće, brišući kolačiće koji su već sačuvani.

U slučaju da za pristup našem veb sajtu koristite različite uređaje (uključujući i različite vrste uređaja kao što su telefon, tablet, računar), neophodno je da izvršite podešavanje Vaših browsera na svim ovim uređajima.

Informacije kako možete menjati podešavanja kolačića možete pronaći u sekciji „Pomoć“ browsera koji aktivno koristite za pristup našem veb sajtu.

Kako bismo Vam pomogli da se lakše snađete, klikom na naziv browsera koji koristite bićete upućeni na korisničko uputstvo za upravljanje kolačićima tog browsera:

Beograd, 11.08.2022. godine