Koliko zagadjuješ toliko plati – Program upravljanja otpadom 2022-2031

Vlada Republike Srbije usvojila je Program upravljanja otpadom za period  2022-2031 sa ciljem usklađivanja sa EU programima i regulativama

Preuzeto sa sajta reciklerisrbije.com

U našoj zemlji je nedavno donet Program čiji je cilj minimizacija uticaja otpada na životnu sredinu  i povećanje efikasnosti korišćenja resursa zasnovanim na principima cirkularne ekonomije.

Šta tačno znači načelo Programa pod nazivom “zagađivač plaća”?

Zagađivači moraju snositi pune troškove posledica svojih aktivnosti, a troškovi sakupljanja, tretmana i odlaganja otpada moraju biti uključeni u cenu proizvoda. Trebalo bi primeniti princip punog povraćaja troškova za usluge sakupljanja i odlaganja otpada, kao i uvođenje instrumenata finansijske stimulacije za ponovnu upotrebu i reciklažu otpada.

Pored toga, bitno je naglasiti da ovde važi i princip  „Plati koliko baciš” prema kome domaćinstva i pravna lica stiču mogućnost da utiču na iznos novca koji plaćaju za usluge odvoza komunalnog otpada. Ako odvajaju otpad na mestu nastanka, kompostiraju ga, tada mogu da zahtevaju manji obim naknada za otpad.

Time se na značajan način mogu motivisati svu oni koji do sada o ovom ekološkom problemu i nisu mnogo vodili računa.

Uz sve to biće uvedena i komponenta „kućnog kompostiranja” kao paket podrške lokalnim vlastima i građanima za tretiranje biorazgradivog otpada u kućnim uslovima. Fokus ove mere je na seoskim oblastima gde je prostor za kućno kompostiranje dostupniji i gde postoji najveća korist od smanjenja odvojenog sakupljanja i troškova transporta.

Pored toga tu su i ostale mere za razvoj održivog sistema poput prevencije  nastajanja samog otpada, smanjenje količina reciklabilnog otpada koji se odlaže na deponije, smanjenje udela biorazgradivog otpada u odloženom komunalnom otpadu, smanjenje negativnog uticaja odloženog otpada na životnu sredinu, klimu i ljudsko zdravlje i upravljanje nastalim otpadom po principima cirkularne ekonomije.

Reč je dakle o Programu upravljanja otpadom koji je usvojila Vlada Republike Srbije za period od 2022-2031 godine u cilju usklađivanja sa ciljevima i pravnim tekovinama EU i to sve zbog nepostojanja sistemski organizovanog sakupljanja, sortiranja i reciklaže komunalnog otpada.

Izvor: Ambipak magazin

Foto: pikist.com/free photo

PODELITE
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Share

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin