Povoljniji obračun PDV-a za kupce-proizvođače

Računi kupaca-proizvođača koji su domaćinstva, iz januara 2023. godine pokazuju da se izmenama Zakona o porezu na dodatu vrednost započelo sa povoljnijim obračunom poreza.
Kupac-proizvođač

Ovako je delimično unapređena primena ovog instituta koji omogućava proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe kroz upotrebu obnovljivih izvora energije. Osim što će troškovi kupaca-proizvođača biti umanjeni i period povraćaja investicije u solarne elektrane biti skraćen, došlo je do boljeg usklađivanja zakona iz oblasti energetike i finansija.

Porez na dodatu vrednost je, pre promene Zakona o PDV-u, bio obračunavan na ukupno preuzetu električnu energiju, bez obzira na proizvedene viškove, dok je novim zakonskim rešenjem osnovica za obračun postala utrošena električna energija, odnosno razlika između preuzete i proizvedene energije, ali i naknada za pristup distributivnom sistemu za razliku preuzete i utrošene električne energije. Ovom promenom je delimično uklonjena jedna od barijera na putu pune primene instituta kupac-proizvođač sa neto merenjem.

Ovo je važan korak za pospešivanje učešća građana u proizvodnji električne energije iz obnovljivih izvora u Srbiji. Promena ovako važnog zakona u korist kupaca-proizvođača je dobar signal države da želi da izgradi adekvatan regulatorni okvir koji je podsticajan za građane da se uključe u proizvodnju električne energije.

Postoji još prostora za dalje unapređenje zakonodavstva i statusa kupaca-proizvođača, a isti princip promene obračuna kroz Zakon o PDV-u bi mogao biti primenjen i na Zakona o akcizama. Pored toga, bilo bi poželjno kupce-proizvođače osloboditi i Naknade za podsticaje povlašćenih proizvođača električne energije.

Od početka aktivne primene u aprilu 2022. godine, više od 730 domaćinstava u Srbiji je ostvarilo status kupac-proizvođač i sada je već instalirano nešto preko 6 MW solarnih elektrana na krovovima porodičnih kuća.

Veoma je važno da se, i na ovaj način, nastavi sa dekarbonizacijom sektora energetike, kao i omogući građanima da daju svoj doprinos energetskoj tranziciji.

Podsećamo da se Republika Srbija, kao članica Energetske zajednice i potpisnica Sofijske deklaracije o Zelenoj agendi za Zapadni Balkan, obavezala da do 2030. godine smanji emisiju gasova sa efektom staklene bašte za 40.3% u odnosu na 1990. godinu, i poveća udeo obnovljivih izvora na 40.7% u ukupnoj finalnoj potrošnji električne energije. U svrhu ispunjavanja preuzetih međunarodnih obaveza i dostizanja navedenih ciljeva, u toku je priprema Integrisanog nacionalnog energetskog i klimatskog plana (INEKP) do 2030. godine, sa vizijom do 2050. godine. Ovaj dokument će odrediti pravac energetske i klimatske politike i formiraće okvir za proces pravedne energetske tranzicije u Republici Srbiji.

Kupac-proizvođač sa neto-merenjem koji je domaćinstvo podrazumeva izgradnju elektrane za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije koja se koristi za sopstvenu potrošnju, dok se nastali viškovi prebacuju u elektrodistributivni sistem, a potom koriste kada je potrošnja veća od trenutne proizvodnje.

Više informacija o tome kako se postaje kupac-proizvođač možete pronaći u publikaciji Centra za unapređenje životne sredine koji se nalazi na adresi: https://cuzs.org.rs/klima-docs/kako-postati-kupac-proizvodjac-vodic-za-domacinstva.pdf

PODELITE
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Share

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin